Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์

 

มุ่งจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาและเป็นศาสนทายาทที่จะเสริมสร้างความมั่นคงแก่พระพุทธศาสนา

 

ปรัชญา

   ปญฺญา   โลกสฺมิ    ปชฺโชโต      

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

  

 พันธกิจ

 

 1.  จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาให้เข้มแข้งมีคุณภาพ

 2    พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน

3.   ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นศาสนทยาท สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ  

       เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ