Get Adobe Flash player

ตัวอย่างโครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2555) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)     <<DOWNLOAD>>