Get Adobe Flash player

  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา ขอความร่วมมือ

  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทุกโรง จัดทำรายงานสถิติข้อมูล จ.1, ร.1

  และ จ.3 ประจำปีการศึกษา 2555/1 ส่งให้สำนักงานกลุ่มฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

  และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลด้านการศึกษา โดยกำหนดส่งภายใน

  วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ตามแบบฟอร์มที่แนบนี้ 

      1. หนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียน

      2. แบบรายงาน จ.3 สำหรับโรงเรียน

      3. แบบรายงาน จ.1,ร.1

      4.คำอธิบายการกำหนดหมายเลขประจำตัว 13 หลักสำหรับนักเรียนชาวไทยและต่างสัญชาติ