Get Adobe Flash player

ด้วยแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปีการศึกษา 2559  ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบด้านการศึกษาบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (EIS) และโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล  (e-Citizen) ส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามระยะเวลาที่กำหนด(ภายในมิถุนายน 2559) เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับการพัฒนาการศึกษาระดับประเทศ ประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียดสถานศึกษา  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

ในการนี้   สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ 9  จึงขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลและดำเนินการบันทึกข้อมูล  ส่งสำนักงานกลุ่มที่ 9 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 เพื่อจักได้ตรวจสอบและหลอมรวมส่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด<<โปรแกรม e-Citizen 2559>>

<<โปรแกรม EIS2012>>