Get Adobe Flash player

ตามที่กองพุทธศาสนศึกษา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมอบหมายให้สำนักงานกลุ่ม

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๙ รวบรวมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของโรงเรียนในสังกัดเพื่อนำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยฯ ดังกล่าว

ส่งกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

           ดังนั้น กลุ่มฯขอให้โรงเรียนที่มีนักเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้จัดทำข้อมูล

ผลการเรียนเฉลี่ย GPA  (๕ ภาคเรียน)  แล้วจัดส่งข้อมูลประกอบด้วย

๑). ใบรายงานผลคะแนนเรียนเฉลี่ย GPA (ศธ-๐๑) ของนักเรียน  ม.๖ ทุกรูป จำนวน  ๒  ชุด 

๒). แผ่นซีดีรอมบรรจุข้อมูล จำนวน  ๑  แผ่น 

ภายในวันที่  ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือส่งมาทาง 

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   โดยต้อง Zip.File  มาเท่านั้น พร้อมตรวจสอบข้อมูล

ดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนนำส่งไปยังสำนักงานกลุ่มฯ ๙ เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลดัง

กล่าวและหลอมรวม ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป